Open Access Open Badges Pre-publication history

Use acupuncture to relieve perimenopausal syndrome: study protocol of a randomized controlled trial

Ying Li, Hui Zheng, Qianhua Zheng, Ling Zhao, Erqi Qin, Yu Wang, Qian Zeng, Huabin Zheng, Yu Zhao, Wei Sun, Xiaoxia Zhang, Zhishun Liu and Baoyan Liu*

Trials 2014, 15:198  doi:10.1186/1745-6215-15-198

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 09 Jan 2014
Reviewer's Report Min Li 08 Apr 2014
Resubmission - Version 2 Manuscript Author's comment 13 May 2014
Resubmission - Version 3 Manuscript 13 May 2014
Editorial acceptance 15 May 2014
Published 30 May 2014